pastebin

Paste #jNa -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
SilicaListView {
        id: lunchList
        anchors.fill: parent
        model: lunchListModel
        delegate: Item{
		
		height: Theme.itemSizeSmall + Theme.itemSizeSmall*lista.count
		width: lunchList.width
          Label {
		  id: lab
		  anchors.top: parent.top
            text: date
          }
          ListView {
		  id: lista
		  anchors.top: lab.bottom
		  anchors.bottom: parent.bottom
            model: meals
            delegate: Item {
			height: Theme.itemSizeSmall
              Label {
                text: meal
              }
            }
          }
        }